Sumasampalataya Ako Sa Diyos

(Ryan Cayabyab / Mass for Peace)

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat
na may gawa ng langit at lupa

Sumasampalataya ako kay Hesu-Kristo
iisang Anak ng Diyos
Panginoon nating lahat
Nagkatawang tao siya
Lalang ng Espiritu Santo
Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato
Ipinako sa Krus, namatay, inilibing
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao
Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli
umakyat, umakyat sa langit
Naluklok sa kanan ng Amang
Makapangyarihan sa lahat
Doon magmumulang
paririto at huhukom
sa nangabubuhay,
at nangangamatay na tao

Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo
Sa Banal na Simbahang Katolika
Sa kasamahan ng mga Banal
kapatawaran ng mga kasalanan
sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao
At sa buhay na walang hanggan
sa buhay na walang hanggan
sa buhay na walang hanggan …..

Amen. Amen. Amen!Performed by Jimmy Bondoc, Piolo Pascual and Jeffrey Hidalgo.
From MASS FOR PEACE by Ryan Cayabyab 

Design by Amanda @ Blogger Buster